Voor verwijzers

The Villa biedt een laagdrempelige en preventieve plek voor kinderen die iets extra’s nodig hebben.

Alle kinderen doen mee

Door actief beleid te voeren dat alle kinderen welkom zijn en speciaal de kinderen waar het thuis niet fijn is of waar armoede is, bevordert the Villa de inclusiviteit van die groepen kinderen. Zo krijgen alle kinderen in Brummen dezelfde kansen. De kinderen komen in the Villa kinderen van andere scholen en van alle bevolkingslagen tegen en leren van elkaar. Dit bevordert de samenhang en participatie. 

Thuis situatie ontlasten

Wanneer er thuis spanningen zijn, kan een regelmatig bezoek aan the Villa niet alleen het kind helpen, maar ook het gezin ontlasten. Zo komt iedereen tot rust en kan escalatie van de situatie voorkomen worden.

Psycho-sociale ondersteuning

Op het terrein van the Villa zit ook de praktijk van Wendie Derks. Als kunstzinnig dynamisch coach begeleidt ze kinderen met uiteenlopende thema’s. De deur van haar praktijk staat tijdens de Villa middagen open. Kinderen kunnen bij haar terecht met vragen en problemen. Maar ze doet ook leuke coachingsspellen en ze maakt gebruik van creatieve- en beeldende werkvormen. Ze is rots en water trainer.Bij voldoende interesse verzorgt Wendie groepsprogramma’s voor pesten, sociale vaardigheden, weerbaarheid, faalangst, echtscheidingen, jonge mantelzorgers, overgang basisschool naar voortgezet onderwijs, rots en water training. 

Korte lijnen met school en hulpverleners

The Villa werkt nauw samen met scholen, ouders en hulpverleners. De laagdrempeligheid van the Villa zorgt ervoor dat er al contact is voordat er problemen ontstaan. Wanneer school of hulpverlener van het kind of ouder hoort dat er iets speelt thuis (denk aan echtscheiding, detentie, armoede, ziekte, overlijden), kan er voorgesteld worden om naar the Villa te gaan zodat de thuissituatie ontlast wordt en zo escalatie wordt voorkomen. 

Aandachtsplekken

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor een aandachtsplek. Na een intakegesprek waarin we afspreken waar we het kind in kunnen ondersteunen, neemt het kind gewoon deel aan de activiteiten op de Villa middagen zoals alle andere kinderen. Tijdens het spelen en klussen wordt het kind geobserveerd en bijgestuurd waar nodig. Ook de kinder coach is betrokken bij de aandachtsplekken.

Tijdstippen:
Woensdag van 14 tot 17 uur
Donderdag van 14 tot 17 uur

Aanmelden Aandachtsplek

Rustklas

Soms is het hoofd van een kind te vol om te kunnen leren. Dat kan komen door wat er om hem heen gebeurt of omdat hij of zij niet lekker in zijn vel zit. Dan mag het kind, in overleg met school naar de rustklas. Hier hoeft het kind even helemaal niks. Maar het kan van alles! Elk kind zal een andere behoefte hebben. Gelukkig is er in de Maakplaats veel mogelijk. De school kan, uiteraard in overleg met ouders, vrijwel direct een kind aanmelden voor de rustklas, zodat het kind gelijk de rust en hulp krijgt die het nodig heeft.

Tijdstippen:
Dinsdag van 8.30 tot 11.30 uur.
Donderdag van 8.30 tot 11.30 uur.

Aanmelden Rustklas

Dagbesteding tijdens schooltijd

De dagbesteding van the Villa voor kinderen die (bijna) uitvallen of iets extra’s nodig hebben, is een verlengstuk van thuis en school, met korte lijnen en directe communicatie. Met school en deskundige bepalen we wat het kind nodig heeft en bieden we maatwerk in groepsverband met de mogelijkheid tot individuele ondersteuning. 

Overbrugging wachtlijsten

Wachtlijsten zijn helaas een groot probleem in de huidige jeugdzorg. Dit verergert de problematiek en heeft tot gevolg dat kinderen langer thuis zitten, waardoor het thuis escaleert. Die escalatie komt niet alleen door het uitblijven van een passende behandeling, maar ook door uitputting van het gezin en toenemende gevoelens van hulpeloosheid en ongewenstheid van de jongere. The Villa kan een rol spelen door tijdens het wachten op een passende plek in gespecialiseerde zorg al een plek te bieden waar ze terecht kunnen om tot rust te komen, gehoord te worden en laagdrempelig ondersteund te worden.

Jongeren die na een hulpverleningstraject weer hun weg moeten vinden in het normale leven kunnen bij de dagbesteding terecht om de hulp af te bouwen.